RAHAVOOGUDE ARUANNE (konsolideeritud) 2011 6 kuud
 
Rahavood äritegevusest  
Ärikasum 5 060 370
Korrigeerimised:  
Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 611 559
Kasum põhivara müügist -820 725
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -10 298 481
Varude muutus 351 646
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 5 728 194
Kokku rahavood äritegevusest 1 632 562
 
Rahavood investeerimistegevusest  
 
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus -2 277 345
Materiaalse põhivara müük 2 507 940
Antud kapitalirendi tagasimaksed 31 956
Saadud intressid 251 591
Muud finantstulud  
Kokku rahavood investeerimistegevusest 514 142
 
Rahavood finantseerimistegevusest  
Saadud laenude tagasimaksed -618 491
Makstud intressid -2 309 800
Saadud muud finantstulud -12
Makstud dividendid  
Makstud dividendide tulumaks  
Kokku rahavood investeerimistegevusest -2 928 304
   
Rahavood kokku -781 599
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 37 422 500
Raha ja raha ekvivalentide muutus -781 599
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 36 640 901